מדיניות הגנת הפרטיות

אגודת ידידי אוניברסיטת תל אביב הינה עמותה רשומה הממוקמת בקרית האוניברסיטה, רמת אביב.

האגודה הינה הבעלים של אתר זה, שמטרתו לספק מידע ותכנים על פעילות האגודה ולאפשר רישום לפעילויות ותרומות באמצעות טופסי רישום אינטרנטיים ("השירותים").
על מנת לאפשר שירותים אלו, האגודה מאחסנת מידע אישי של המשתמש, הנדרש לשם כך.

המשתמש יידרש לספק מידע אישי רק עבור שירות שאין אפשרות לספק ללא אותו מידע אישי.
לצורך העניין – רישום לניוזלטרים המופצים ע"י האגודה, רישום לפעילויות בתשלום ולתרומות.

כל שירות המחייב את המשתמש לספק מידע אישי, יחייב את המשתמש גם לאשר ולקבל את התנאים בטרם השימוש בו.

האגודה מספקת את השירותים הנ"ל באמצעות ספקים שהם "צדדים שלישיים". רשימת ספקים אלו תפורט מטה, בצירוף קישור למדיניות הגנת הפרטיות של כל אחד מהם.

השימוש בשירותים מותנה באישור תנאי השימוש באתר.

מסמך זה, העוסק במדיניות הגנת הפרטיות של אגודת ידידי אוניברסיטת תל אביב, מפרט את סוג המידע האישי הנאסף במסגרת קבלת השירותים ע"י המשתמש, אופן עיבודו ושמירתו.

מסמך מדיניות פרטיות זה מתייחס למידע הנאסף ע"י האגודה והשירותים הניתנים למשתמש במסגרת האתר וטפסי הרישום האינטרנטיים.

המידע האישי הנאסף ע"י האגודה – שם מלא, מספרי ת.ז., כתובת דואר אלקטרוני, כתובת בית/משרד, טלפונים ניידים, תפקיד וחברה, כתובת IP, תיעוד רישום לפעילות אגודת הידידים – שכוללת סוג הפעילות וסכום הרישום ותיעוד של סכום התרומה ויעודה.

הסיבות לאיסוף המידע האישי – לצורך שימוש בשירותים או חלק מהם, לאפשר לאגודה לפנות אל המשתמש בהצעות שיווקיות, הזמנות לאירועים, לספק קבלות עפ"י חוק על תשלום ברישום לפעילות או תרומה, להפיץ ניוזלטרים.

דרכי איסוף המידע האישי –

  1. טופסי רישום אינטרנטיים לפעילות או תרומה
  2. רישום טלפוני באמצעות צוות אגודת הידידים
  3. פגישות אישיות עם תורמים, אשר בהן מספקים התורמים את המידע הבסיסי לצורך קבלת דיוור מהאגודה ויצירת קשר.

 

שמירת המידע האישי – האגודה איננה שומרת מידע אישי, מעבר לנדרש לצורך אספקת השירותים למשתמש.

אבטחת מידע – האגודה מתחייבת לשמור ולהגן על המידע האישי של המשתמש, שנמסר על-ידיו בהסכמה לכך שיישמר ויעובד לצורך קבלת השירותים שנזכרו.

שירותי צד שלישי – אגודת הידידים משתמשת לצורך ביצוע שירותים ועיבוד מידע בפלטפורמות של צדדים שלישיים. רשימה מפורטת של גורמים אלו ("קבלני משנה") מופיעה בסוף מסמך זה, כולל קישור למדיניות הגנת הפרטיות של כל אחד מהם. האגודה רשאית להחליף קבלני משנה בהתאם לצורך.

יצירת קשר – במקרה בו למשתמש סיבה להאמין כי אבטחת המידע האישי שלו אינה עומדת בתנאי החוק, נוגדת את מסמך מדיניות הפרטיות, או שנעשה שימוש לרעה במידע האישי שלו – עליו לפנות אל אגודת הידידים בכתובת הדואר האלקטרוני yedidim@tauex.ac.il.

 

עיבוד מידע –

המשתמש הוא בעל השליטה היחיד על המידע האישי שלו, והוא נותן הסכמתו בזאת לכך שהמידע האישי שלו, אותו מסר לצורך קבלת שירותים, יעובד ע"י אגודת הידידים ו/או קבלני המשנה (פלטפורמות צד שלישי) הנזכרים כאן.

אגודת הידידים תעבד את המידע האישי אך ורק לצורך מתן שירות שהמשתמש ביקש לקבל, ולמטרה שלשמה התבקש, בהתאם לסוג השירות הנצרך.

המשתמש ומי מטעמו יהיה הגורם היחיד עמו תעמוד אגודת הידידים בקשר בכל ענין הקשור למידע האישי שלו.
 

אגודת הידידים תנקוט אמצעים סבירים כדי לעמוד בתקנות האירופאיות להגנה על המידע ("GDPR") ביחס לשירותים המוצעים למשתמש.

מעבדי משנה –

אגודת הידידים רשאית להתקשר עם קבלני משנה לצורך אספקת השירותים למשתמש. האגודה תוודא שאותם קבלנים שיטפלו במידע האישי נוקטים באמצעי האבטחה הנדרשים ע"י האגודה ועפ"י קריטריונים זהים לאלו שהאגודה נוקטת כדי לשמור ולעבד את המידע האישי הנאסף על-ידה. האגודה רשאית לעדכן את רשימת קבלני המשנה שלה מעת לעת וללא הודעה מוקדמת.


אבטחת מידע –

האגודה מתחיבת לנקוט באמצעי האבטחה הנדרשים על-מנת להגן על הפלטפורמות המופעלות במסגרת האתר ולצורך מתן השירותים. לאגודת הידידים מדיניות מוצהרת והיא מיישמת נהלים לאבטחת המידע האישי של המשתמשים שהיא מחזיקה/מעבדת.

אגודת הידידים תפעל באמצעים הנדרשים על מנת להבטיח רמת אבטחה התואמת את הסיכונים הנובעים מאספקת השירותים למשתמש והיקפם. האגודה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ולעדכן אמצעי אבטחה אלו, כל עוד רמת האבטחה אינה נפגעת.

 

זכויות המשתמש בנתונים שלו –

אגודת הידידים תיענה לבקשות משתמש הנוגעות לשינוי פרטי המידע האישי שלו או מחיקתו, או כל זכות אחרת הנוגעת למידע האישי בהתאם לחקיקה החלה בתחום דיני הפרטיות.

אגודת הידידים לא תשתף את המידע האישי של המשתמש עם צדדים שלישיים אלא אם אישר זאת בכתב, או שהאגודה תידרש לעשות זאת עפ"י חוק. האגודה תודיע למשתמש על כל דרישה לחשיפת המידע האישי שלו שתתקבל מגורמים שלישיים או מהרשויות, אלא אם היא מחויבת אחרת עפ"י דין.


הודעה על הפרה –

אגודת הידידים תעדכן את המשתמש באם נודע לה על פגיעה במידע האישי שלו המוחזק/מעובד אצלה.

במקרה של אירוע אבטחת מידע וחשד לדליפה של מידע אישי, אגודת הידידים תודיע לגורמי החוק כנדרש, תחקור את האירוע ותיידע את המשתמש בתוצאות הבדיקה.

במקרה בו נודע למשתמש על דליפת מידע אישי, יודיע הוא מצדו לאגודת הידידים, והיא מצדה תסייע למשתמש לחקור את המקור לדליפה זו בכל האמצעים העומדים לרשותה, במערכותיה וכן בפלטפורמות צדדים שלישיים המופעלות לצורך מתן השירותים.


סודיות –

אגודת הידידים אחראית לכך כי כל אחד מעובדי האגודה או קבלני המשנה שלה, אשר להם תתאפשר גישה למידע אישי של המשתמש, חתומים על הסכם המסדיר את אופן הטיפול במידע האישי של המשתמשים ושמירתו כנדרש.


מחיקת מידע אישי –

אגודת הידידים שומרת אך ורק מידע אישי הנדרש למתן שירותים למשתמש. במקרים בהם המשתמש מבקש לתקן מידע אישי – אגודת הידידים תעדכן את המידע לבקשתו.

במקרים בהם המשתמש יבקש למחוק מידע אישי שלו, אגודת הידידים מתחיבת למחוק מידע זה, למעט מידע על כספים שהתקבלו לצורך רישום לפעילות או לתרומה – באם התקבלו. במקרה של משתמש אשר היו אצלו טרנזאקציות כספיות, ניתן יהיה לגרוע אותו מרשימת הדיוור של אגודת הידידים ולהפכו למשתמש לא פעיל במערכת המידע. המידע האישי במקרה כזה לא יימחק בשלמותו, וזאת כדי לאפשר את המשך תקינות המערכות שהאגודה עושה בהן שימוש.

 

רשימת קבלני המשנה הנוכחיים/פלטפורמות של צד ג' – המשמשות את אגודת הידידים:

אוניברסיטת תל אביב – להלן קישור למדיניות הגנת הפרטיות - https://computing.tau.ac.il/sites/cc.tau.ac.il/files/media_server/all-units/CC/tau-cybersecurity-policy.pdf

פריוריטי סופטוור – להלן קישור למדיניות הגנת הפרטיות - https://www.priority-software.com/he/privacy-policy/

הוסט אנד פאונד שירותי אחסון בענן – להלן קישור למדיניות הגנת הפרטיות  -
https://documentcloud.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:7bef8643-70be-4e88-87d3-8bc3f891e851

אקטיב טרייל בע"מ – להלן קישור למדיניות הגנת הפרטיות -  https://documentcloud.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:7559740d-584f-4d58-8685-ac00f5548aae

פרומרקטינג וויזרד בע"מ - להלן קישור למדיניות הגנת הפרטיות:

https://documentcloud.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:bb46c2e1-67d7-4df7-a97c-aff5b0fa1720

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>