מדיניות הפרטיות

אגודת ידידי אוניברסיטת תל אביב (ע"ר) הינה עמותה רשומה שמספרה 580010213, הממוקמת בקרית האוניברסיטה, רמת אביב ("האגודה").
 

האגודה הינה הבעלים של אתר זה ("האתר"), שמטרתו לספק מידע ותכנים על פעילות האגודה ולאפשר רישום לפעילויות ותרומות באמצעות טופסי רישום אינטרנטיים ("השירותים").
על מנת לאפשר שירותים אלו, האגודה אוספת, מעבדת ומאחסנת מידע אישי של המשתמש (כמפורט להלן), הנדרש לשם כך.
 

המשתמש יידרש לספק מידע אישי רק עבור שירות שאין אפשרות לספק ללא אותו מידע אישי.
לצורך העניין – רישום לניוזלטרים המופצים ע"י האגודה, רישום לפעילויות בתשלום ולתרומות.
 

המידע האישי נמסר על ידי המשתמש לאגודה ללא כל מחויבות חוקית לעשות כן מצדו, מרצונו החופשי ובהסכמתו. ככל שהמשתמש ימסור לאגודה מידע אישי גם אודות צדדים שלישיים, המשתמש מצהיר כי קיבל את הסכמתם של אותם צדדים שלישיים לחלוק עם האגודה מידע אישי זה, למטרות המפורטות במדיניות פרטיות זו ואף כי הביא לידיעתם של אותם צדדים שלישיים הוראות מדיניות פרטיות זו. האגודה לא תישא באחריות בכל הנוגע לאי קבלת הסכמה או יידוע אותם צדדים שלישיים בקשר לאיסוף ועיבוד מידע אישי אודותיהם. 
 

בעצם הכניסה, התחברות, הרישום ו/או השימוש באתר או בשירותים, המשתמש מסכים לתנאים המופיעים במדיניות פרטיות זו, לרבות לאיסוף המידע, לעיבודו ולשמירתו על ידי האגודה ולשיתופו עם צדדים שלישיים, כמפורט להלן. אם המשתמש אינו מסכים לתנאי מדיניות הפרטיות, הוא אינו מורשה לגשת ו/או להשתמש באתר ו/או בשיותים המוצעים בו.
 

מסמך זה, העוסק במדיניות הגנת הפרטיות של האגודה, מפרט את סוג המידע האישי הנאסף במסגרת השימוש באתר וקבלת השירותים ע"י המשתמש, אופן עיבודו, שמירתו ושיתופו עם צדדים שלישיים.

האמור במסמך זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והינו מיועד לנשים וגברים כאחד.

 

המידע הנאסף על-ידי האגודה

מידע אישי - ביו היתר, שם מלא, מספרי ת.ז., כתובת דואר אלקטרוני, כתובת בית/משרד, טלפונים ניידים, תפקיד וחברה, תיעוד רישום לפעילות אגודת הידידים – לרבות סוג הפעילות, סכום התרומה וייעודה.

מידע שאינו אישי - כתובות IP.
 

מטרות השימוש במידע

אנו נשתמש במידע אודות המשתמש (אישי ולא אישי), למטרות הבאות:

 • לצורך תפעול והצעת השירותים או חלק מהם, השימוש באתר והתכנים הכלולים בו;
 • לצורך ניהול האגודה, לרבות שיפור ובקרת השירותים ותפעול מערך התרומות (לרבות הספקת קבלות על פי חוק);
 • ליצירת קשר כאשר אנו סבורים שקיים צורך בכך לצורך פעילות האגודה או לקיום הוראה אחרת על פי דין ובכלל זה לספק תמיכה ולטפל בבקשות או בתלונות;
 • לאפשר לאגודה לפנות אל המשתמש בהצעות שיווקיות, הזמנות לאירועים, להפיץ ניוזלטרים, בכפוף לקבלת הסכמות לפי דין;
 • כדי להגן על זכויות האגודה ועל מנת למלא כל חובה חוקית החלה עליה;
 • מבלי לגרוע מהאמור לעיל, האגודה תהיה רשאית לעשות שימוש במידע שאינו מזהה את המשתמש אישית למטרות לגיטימיות שונות, למשל: לצורך שיפור השירותים והיישומים המוצעים באתר; התאמה של תכנים ושירותים המוצגים באתר; מחקר סטטיסטי לגבי אופן השימוש באתר ובשירותים ובתכנים המוצעים דרכו, ועוד. 
   

דרכי איסוף המידע האישי

 1. טופסי רישום אינטרנטיים לפעילות או תרומה;
 2. רישום טלפוני באמצעות צוות אגודת הידידים;
 3. פגישות אישיות עם תורמים, אשר בהן מספקים התורמים את המידע הבסיסי לצורך קבלת דיוור מהאגודה ויצירת קשר;
 4. במסגרת השימוש שלך באתר.

 

שמירת המידע האישי

האגודה איננה שומרת מידע אישי, אך ורק לצורך המטרות שלשמן נאסף המידע, כמפורט במדיניות זו.
 

העברות מידע לצדדים שלישיים

האגודה תהא רשאית להעביר מידע אודות המשתמש שנאסף במסגרת השימוש של המשתמש באתר ו/או בשירותים ו/או במסגרת התקשרותו של המשתמש עם האגודה, במקרים הבאים:

 • ככל שהדבר דרוש לצורך תפעול האתר, אספקה תקינה של השירותים והתכנים המוצעים דרך האתר או על ידי האגודה, לרבות לאוניברסיטת תל-אביב (על מחלקותיה), ליועצים, קבלני משנה, ספקי שירותי דיוור, חברות שנותנות שירותי עיבוד מידע, אחסון וכו';
 • אם האגודה תידרש לעשות כן על פי צו שיפוטי, דרישה של רשות מוסמכת או לפי דין;
 • אם האגודה תקבל התראה לנקיטה בהליכים משפטיים נגדה בגין פעולות שבוצעו על ידי המשתמש וכן בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין המשתמש לבין האגודה;
 • אם האגודה תארגן את פעילויותיה במסגרת גוף אחר - היא תהיה זכאית להעביר לגוף האחר את המידע האישי או כל מידע אחר שנצבר אודות המשתמש, ובלבד שהגוף האחר יקבל על עצמו כלפי המשתמש את הוראות מדיניות פרטיות זו;
 • אם תועלה טענה או יתעורר חשד אצל האגודה כי המשתמש ביצע מעשה ו/או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בה ו/או במי מטעמה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם;
 • לצורך מסירת ושיתוף מידע אנונימי, מצרפי וסטטיסטי עם גופים קשורים וכן עם ספקים, שותפים עסקיים, מפרסמים וכל צד שלישי, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של האגודה. במקרים אלו, האגודה לא תחשוף בפניהם ביודעין את זהות המשתמש ללא הסכמתו.
   

מעבדי משנה

האגודה רשאית להתקשר עם קבלני משנה לצורך אספקת השירותים למשתמש ולצורך האמור לשתף את המידע האישי אודות המשתמש עם אותם קבלני משנה. האגודה תוודא שאותם קבלנים שיטפלו במידע האישי נוקטים באמצעי האבטחה הנדרשים ע"י האגודה ועפ"י קריטריונים זהים לאלו שהאגודה נוקטת כדי לשמור ולעבד את המידע האישי הנאסף על-ידה. האגודה רשאית לעדכן את רשימת קבלני המשנה שלה מעת לעת וללא הודעה מוקדמת.
 

אבטחת מידע

האגודה מתחיבת לנקוט באמצעי אבטחה הולמים על-מנת להגן על אודות המשתמש הכלול באתר. לאגודה נהלים לאבטחת המידע האישי של המשתמשים שהיא מחזיקה/מעבדת, התואמים את הסיכונים הנובעים מרגישות המידע ואספקת השירותים למשתמש והיקפם. האגודה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ולעדכן נהלים ואמצעי אבטחה אלו, כל עוד רמת האבטחה אינה נפגעת. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים ביטחון מוחלט. לכן, האגודה אינה מתחייבת כי האתר יהיה חסין באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בו.
 

זכויות המשתמש במידע האישי

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופוס, במידע אישי אודותיו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא שאינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למחקו.

ככל והמשתמש מעוניין לעיין במידע, לתקנו או למחקו, בנסיבות המתוארות לעיל, עליו לפנות בבקשה לאגודה, באמצעות דואר אלקטרוני: yedidim@tauex.tau.ac.il.

בנוסף, אם המידע משמש לצורך פניה אישית אל המשתמש ('דיוור ישיר'), המשתמש זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליו יימחק ממאגר המידע.

אגודת הידידים תבחן את בקשות משתמש הנוגעות לעיון, שינוי פרטי המידע האישי שלו או מחיקתו בהתאם לחקיקה החלה בתחום דיני הפרטיות.
 

סודיות

האגודה אחראית לכך כי כל אחד מעובדי האגודה, אשר לו תתאפשר גישה למידע אישי של המשתמש, חתום על התחייבות לסודיות והגנת הפרטיות.

שינויים במדיניות הפרטיות

האגודה תהיה רשאית לשנות מעת לעת את תנאי מדיניות הפרטיות. אם יבוצעו במדיניות שינויים מהותיים, תפורסם על-כך הודעה באתר 30 ימים לפני כניסת השינויים לתוקף. אם יבוצעו במדיניות שינויים אחרים שאינם מהותיים, תפורסם על-כך הודעה באתר 7 ימים לפני כניסתם לתוקף – זאת אלא אם יבוצעו שינויים במדיניות בהתאם להוראות כל דין, או דרישת רשות מוסמכת, שאז השינויים ייכנסו לתוקף בהתאם להוראות הדין או לדרישה כאמור. המשך השימוש באתר לאחר השינוי במדיניות מעיד על הסכמת המשתמש למדיניות המתוקנת. אם המשתמש אינו מסכים עם הנוסח המעודכן של המדיניות, עליו לחדול מלעשות שימוש נוסף באתר.

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>